Avgifter (beslut på årsmöte)

 • Medlemsavgift: 350:-
 • Inträdesavgift: 600:-

 

Båtplatsavgifter

 • Ny båtplats, engångskostnad: 2500:-

  Årsavgifter:
   
 • C-Brygga: 2304:-
 • C-Stor: 2496:-
 • D-Brygga (Vattenskoter) 1880:-
 • Piren: 2635:- - 2734:-
 • A & B-Kaj: 3143:- - 3272:-
 • A-kaj största platserna: 3472:- - 3634:-
 • Nya D-kajen: 3319:- - 3803:-
   

 

 

Övriga avgifter

 • Förseningsavgift 300:-    (Denna tilläggsavgift tas ut om din faktura från klubben inte betalas i tid. Ej att förväxla med påminnelseavgift)
 • Nyckelavgift iLoq: 350:-
 • Ej utförd vaktnatt: 3000:-
 • Ej utförd arbetsplikt: 1000:-
 • Lån av klubbstugan på Hellmansö: 100:-
 • Lån av klubbens båt eller flotte: Bensin
 • Vinteruppställning under 7m 500:-
 • Vinteruppställning över 7m 1000:-
 • Sommaruppställning av trailer under 7m 400:-
 • Sommaruppställning av trailer över 7m 600:-

Blanketter för medlemskap och båtplats
 
När du ansöker om medlemskap/båtplats är det din skyldighet att känna till klubbens gemensamma regler.

Läs därför de regler och förbindelser du godtar innan du kommer på något av antagningsmöterna.

OBS! för att ansöka om båtplats måste du vara godkänd medlem i FBK.
Ansökan om medlemskap görs endast genom att fylla i medlemsansökan och ta den med sig till något  av våra medlemsmöten som hålls i klubbstugan varje första tisdag i månaden kl 18.00 mellan april och september.

Platser som blir lediga fördelas i turordning efter kölistan utifrån storleken på den plats som blir ledig. Den som har båtplats är skyldig att minst ha en ansvarsförsäkring för båten samt tecknat båtplatskontrakt med klubben

 

För att ha en aktuell båtplatskö har klubben beslutat att ta ut 100:- per år för att stå i klubbens båtplatskö.

Som medlem i FBK finns både förmåner och skyldigheter

Som medlem bör du kontinuerligt besöka klubbens informationsplatser. Då är du alltid uppdaterad om nya beslut och vad som just nu är aktuellt för dig som medlem.

Du kan ta del av information på klubbens hemsida och anslagstavlan vid hamnen.

Genom att uppge din mailadress får du ta del av den information som skickas ut till klubbmedlemmar (gäller endast dig som är medlem i Falu Båtklubb).


Förmåner för alla medlemmar

 • Rabattavtal med många företag som har båtrelaterade produkter

 • Tidningen Båtliv.

 • Billigare båtförsäkring av större båtar.

Förmåner för medlem med båtplats

 • Hyra klubbstugan på Hellmansö (100:- / bokn). Hyran går oavkortat till drift & underhåll av stugan.

 • Lån av klubbåt och flotten. Bensin betalas.

 • Lån av klubbens verktyg o maskiner.

 • Vatten och el i hamnen.

Skyldigheterför medlem med båtplats

 • Varje medlem med båtplats är med och bevakar hamnområdet 1 natt per säsong.

 • Arbetsplikten är 3 timmar per säsong, (då snickrar, målar och sköter vi våra anläggningar).

 • Utökad arbetsplikt vid större arbeten i klubbens regi.

 • Medverka vid 2 städdagar, 1 efter sjösättningen, 1 efter upptagningen av båtarna. Datum och tid meddelas med anslag vid klubbstugan.

Avgifter

alt

Miljöregler för Falu Båtklubb och dess medlemmar


Båtklubbens medlemmar förbinder sig i och med medlemskapet att följa klubbens miljöpolicy och miljöregler.

 • Alla drivmedel som används skall så långt det är tekniskt möjligt vara enligt miljöklass 1.

 • Alla oljor i motorer, växelhus mm skall vara miljögodkända.

 • Endast miljögodkända bottenfärger och andra kemikalier får användas.

 • Allt avfall efter reparations/underhållsarbeten skall källsorteras och lämnas till närmaste avfallsanläggning av resp. båtägare.

 • Alla hushållssopor som uppstår under användander av båten tas hem.

 • Vid uppläggning och vinterförvaring säkerställs marken under motor och växelhus så att inget bränsle/oljespill sker till mark.

 • Klubbens medlemmar medverkar aktivt för att hålla och sprida miljöpolicyn och miljöreglerna.

 • Klubbens medlemmar medverkar aktivt för att kontinuerligt utveckla och förbättra klubbens miljöarbete.
   

Miljöpolicy för Falu Båtklubb

Båtklubbens verksamhet syftar till att ge dess medlemmar en meningsfull och stimulerande fritid med minsta möjliga miljöpåverkan. Båtklubben skall genom engagemang och intresse påverka kommande generationer i frågor om miljö och natur.

 • Vi skall verka för en helhetssyn på vår miljöpåverkan.

 • Vi skall bedriva vår verksamhet med ansvar för miljön och med kretsloppstänkande.

 • Vi skall följa gällande miljölagstiftning samt tillämpa föreskrifter och övriga krav samt sträva efter att så långt som möjligt överträffa dessa.

 • Alla medlemmar skall vara delaktiga. Ökad kunskap och medvetenhet om miljöfrågor hos samtliga klubbmedlemmar är en förutsättning för att förverkliga miljöpolicyn.

 • Vi ska i hela vår verksamhet värdera miljöåtgärder i ett långsiktigt perspektiv.

 • Miljöpolicyn genomförs praktiskt genom att vi sätter upp miljömål. Miljöarbetet ska regelbundet följas upp och utvärderas. Resultatet ska redovisas öppet.

 • Miljöarbetet ska vara en integrerad del i klubbens verksamhet och leda till ständiga förbättringar av miljöpåverkan.
   

Miljöpolicyns tillämpning

 • Genom information och utbildning skall säkerställas att policyn är känd av alla klubbmedlemmar, leverantörer (bränsle, oljor, färger, kemikalier, sophantering).

 • Policyn skall vara tillgänglig för så väl klubbmedlemmar, allmänhet, leverantörer och andra intressenter.

 • Uppföljning och utvärdering av miljöarbetet och policyns relevans sker minst en gång per år vid styrelsens genomgång av miljöarbetet.

 • Policyn är fastställd av styrelsen.

 • Ansvarig för ställningstagande till förändringar av policyn är sittande ordförande.