Ordningsregler

Ordnings- & Säkerhetsföreskrifter fr.o.m 2016

Falu Båtklubb beslutar att följande ordningsregler skall gälla för medlemmar och i tillämpliga delar för gästande båtägare och båtgäster. Överträdelser mot nedastående ordningsregler beivras med bot och varning och
2 varningar innebär att rätten till båtplats är förbrukad.

Allmänt:

 • Upplåtande av plats på land eller i hamnen sker endast till medlem. 
 • Hamnen är endast för privat bruk. Kommersiell verksamhet inom hamnen är inte tillåten.
 • Vårda och aktsamt använda båtklubbens anläggningar och utrustning samt ersätta skador som uppkommer genom eget vållande.
 • Inom klubbens område skall ordning iaktagas så att området ger ett prydligt och välvårdat intryck.
 • Visa hänsyn så att vi inte stör båtgrannar och boende i vår omgivning.
 • Relaxavdelningen får endast nyttjas av medlemmar och dess familj, om medlem vill nyttja relaxen tillsammans
  med icke medlemmar skall förfrågan om detta ställas till styrelsen.
 • Att till styrelsen och sin bryggvärd omedelbart skriftligt anmäla varje ändring av bostadsadress, emailadress och telefonnummer.
 • Att rätta sig efter övriga utfärdade föreskrifter och tillsägelser från styrelsen, bryggvärdar och av FBK utsedda funktionärer.
 • Att vid all trafik inom hamnområdet (gäller både bil och båt) köra med varsamhet samt anpassa farten så att
  skada ej kan uppstå eller olägenheter vållas andra som uppehåller sig inom området.
  Hastighet i hamnen = hålla sådan hastighet så att svall och fara inte uppstår.
 • Det är medlemmens skyldighet att hålla sig informerad om aktuella föreskrifter och anvisningar för hamnen.
 • Båtar skall förtöjas på den upplåtna båtplatsen i enlighet med klubbens anvisningar.
 • Egna sopor skall tas med bort från klubbens område.
 • Alla medlemmars båtar ska vara ansvarsförsäkrade.
 • Alla priser hänvisas till aktuell prislista.
 • Att lämna Hellmansöstugan och omgivningen i gott skick och ta hänsyn till öns natur och grannar.


Förbud:

 • Att inom hamnområdet kvarlämna spillolja, drivmedel, batterier, sopor eller toalettavfall.
 • Att hindra eller försvåra trafiken i hamnen eller på uppläggningsplatsen.
 • Att parkera mitt för bryggornas landgångar och sjösättningsrampen.
  Kort uppehåll för på- och avlastning medges dock.
 • Att överlåta grindkort och nycklar till klubbens lokaler och egendom.
 • Att parkera vid Falu kommuns brygga som är avsedd för toatömning.
 • Att röka i klubbens lokaler.


Förtöjning:

 • Ryckdämpare skall finnas på förtöjningsgodset.
 • Medlemmen skall tillse att förtöjningstampar och annat material är i fullgott skick samt att utrustning inte lämnar missljud som är störande för omgivningen.
 • Båtägaren skall omedelbart byta ut förtöjningsgods som underkänts av bryggvärd.
 • Bryggvärdar äger rätt att flytta båt som är felaktigt eller slarvigt förtöjd samt båt som förtöjts olovligt.


Bryggplats:

 • Fördelning av bryggplats sker genom styrelsen och båtplatsansvarig.
 • Ansökan om bryggplats samt önskan om byte av bryggplats skall ske skriftligen till styrelsen.
 • Medlem äger rätt att behålla bryggplats utan att utnyttja platsen under ett (1) år, detta skall meddelas styrelsen skriftligen så att platsen kan uthyras i andra hand.
 • Tilldelad plats är personlig och får ej överlåtas.
 • Uthyrning av bryggplats i andra hand sker genom skriftlig framställan till styrelsen och gäller endast ett (1) år.
 • Jollar och mindre roddbåtar skall förvaras på plats som anvisats av hamnkapten.
 • Styrelsen äger rätt att vid behov flytta båten till annan bryggplats.
 • Utlåning av bryggplatsen till annan medlem är tillåtet kortare tid under förutsättning att detta meddelas bryggvärd för godkännande.
 • Om båten sjunker eller blir liggande i marvatten måste båtägaren omedelbart vidtaga åtgärder för att länsa eller ta upp båten.
 • Båtägaren måste snarast anmäla eventuella skador på bryggor, bommar eller övriga anordningar till bryggvärd.
 • Nyttjande av serviceplatsen vid bryggan max 24 timmar.
 • Medlem som byter båt ska meddela detta till styrelsen som avgör om nya båten kan ligga kvar på befintlig plats eller om annan bryggplats skall anvisas. Styrelsen förbehåller sig rätten att avvisa båtar som är för långa/breda eller har ett för stort tonnage.
 • Parkeringsplatsen framför serviceplatsen är avsedd för i- och urlastning i max trettio (30) minuter.


Hamnplan:

 • Direkt efter sjösättning ska medlemmen städa och plocka undan vaggor/vagnar och pallningsutrustning och placera dessa på av hamnkaptenen anvisad plats.
 • Båtar som inte sjösätts måste av ägaren i god tid anmälas till styrelsen för godkännande.


El och Vatten:

 • El och vatten ska användas sparsamt och varsamt.
 • Båtplatsinnehavaren ansvarar för att all elektrisk utrustning är i godkänt, oskadat skick och brukas i överensstämmelse med dess anvisningar.


Nattvakt:

 • Nattvakt är obligatorisk och är knuten till båtplatsplatsinnehavaren. Det innebär att om en medlem är ägare till två platser är medlemmen skyldig till två nattvakter.
 • Medlem ansvarar själv för att skriva upp sig på vaktlistan. Om detta ej är gjort före 15/6 påförs medlemmen nattvakt av styrelsen.
 • Vakten sker enligt de instruktioner som styrelsen sätter upp.
 • Personer som ska gå vakt måste vara medlem i Falu Båtklubb .
 • Utebliven vaktnatt debiteras med en varning samt böter enligt gängse taxa. Två (2) varningar innebär således förlorad båtplats.
 • Ansökan om befrielse från nattvakt görs skriftligen till styrelsen.


Arbetsplikt:

 • Utöver städdagar så har medlemmar med bryggplats arbetsplikt på fem (5) timmar per år. Medlem är skyldig att ställa upp när styrelsen kallar till arbete.
 • Utebliven arbetsplikt debiteras med varning och böter enligt gängse taxa. Två (2) varningar innebär således förlorad båtplats.
 • De allmänna städdagarna på vår och höst är obligatoriska för båtplatsinnehavare.
 • Ansökan om befrielse från arbetsplikt görs skriftligen till styrelsen.


Avgifter:

 • Avgifter utgår enligt, vid varje tidpunkt av styrelsen fastställd taxa.


Betalningsregler:

 • Betalning av medlemsavgift och båtplatsavgift skall ske senast 31 mars. Fakturorna skickas ut i samband med årsmötet.
 • Medlemmar som ej betalt medlemsavgiften inom, av styrelsen fastställt datum, kan uteslutas av styrelsen.


Uppläggningsplats för vinterförvaring:

 • Båtägaren äger rätt att nyttja uppläggningsplatsen från den dagen båten upplagts till och med 15 juni. Båtar som inte sjösätts måste av ägaren i god tid anmälas till styrelsen för godkännande.
 • Båt får endast läggas på plats som tilldelats av hamnkapten.
 • Det åligger båtägaren att ansvara för sjösättning och upptagning samt uppallning av båten.
 • Båten skall under vinterförvaring vara tydligt märkt med ägarens namn, adress och telefonnummer.
 • Vid undermåligt pallningsvirke/båtvagn/vagga äger hamnkapten rätt att beordra förstärkning av pallningen.
 • Elsladdar får endast lämnas anslutna till batteriladdare när båtägaren lämnar hamnområdet samt att elsladdar inte får kvarlämnas på marken
 • Det är förbjudet att ha kupévärmare eller andra elektriska värmeelement för uppvärmning av båtarna eller i båthus/tält.
 • Utöver uppläggningsperioden får uppställning av båtvagnar, vaggor, hopbuntat pallningsvirke endast ske på av hamnkapten anvisad plats. Båtvagnar samt allt material skall vara tydligt märkt med ägarens namn och telefonnummer.


Ansvarsskyldighet:

 • Falu Båtklubb fritager sig från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba medlemmens båt eller tillhörigheter på grund av brand, stöld, kollision eller annan orsak. Detta gäller såväl vid sjösättning och upptagning som vid förvaring i sjön eller på land.


Uppsägning:

 • Uppsägning av båtplats ska skriftligen ske senast den 1/3.


Ansökningar som skriftligen skall lämnas till styrelsen:

 • Ansökan om medlemskap.
 • Ansökan om utträde.
 • Ansökan om båtplats.
 • Ansökan om byte av båtplats.
 • Ansökan om uthyrning av båtplats i andra hand.
 • Ansökan om befrielse från nattvakt.
 • Ansökan om befrielse från arbetsplikt.


Vår förhoppning och tro är att våra medlemmar skall finna ordnings- och säkerhetsföreskrifterna naturliga och bidragande till en väl fungerande och trevlig hamn.


Vi hälsar dig med dessa ord varmt välkommen som medlem hos Falu båtklubb.


Styrelsen


HJÄLP OSS ATT UTVECKLA BÅTLIVET I FALUN.
BLI SPONSOR

Vill du bli sponsor till Falu Båtklubb?